-->
--

ਕੁੜੀ: ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗੀ ...! ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਐ


ਕੁੜੀ: ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗੀ ...! 
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਐ ...!

ਦਾਦੀ: ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਨ ਨੀ ਲਗਦਾ ਇਸ ਲਈ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾ... !

ਮੈਂ ਵੀ ਤਾ ਉਸੇ ਗਲੀ ਚੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ… !!
😂😂😂😂😂😂
Post Comments ()