-->
--

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

👉🏻ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ 🤵🏿ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ☝ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ

ਪੱਪੂ 🤵🏿ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੱਪੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ 😭ਰਹੀ ਸੀ

ਪੱਪੂ 🤵🏿......ਲੈ ਦੱਸ ਕਮਲੀਏ ਰੋਦੀ 😭ਕਿਉ ਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ☕ ਬਣਾ.

 ਦੋ ✌ਤਾ ਗਲੀਆ ਰਹਿ ਗਈਆ ਬੱਸ... 🙂
😄😂😂🤣🤣🤣🤣
Post Comments ()