-->
--

ਡਾਕਟਰ - ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ

ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਟਕਲੇ

Punjabi Messages
ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਟਕਲੇ

ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਟਕਲੇ

ਡਾਕਟਰ - ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?  

ਮਰੀਜ਼ - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਘਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਓ...  

ਡਾਕਟਰ, ਬੇਹੋਸ਼
😉😉😉😉

Download
Post Comments ()